Ladies and Gentlemen, Dear Customers and Employees

In 2022, we celebrate 30 years of Darco. This is a long time … and a good opportunity to look back and summarize. We started out as a small, almost garage-like company, based on a craftsman’s workshop producing roofing, but today the company has grown considerably and significantly changed its profile.

It all started in the crazy period of the early 1990s…

30 figures for 30 years

0
years on the market
0
company in Poland producing rotary cowls
+ 0
employees
+ 0
women in the team
+ 0
men in the team
+ 0
tons of processed steel of various types per year
0 m2
of total surface area of production and storage halls
+ 0
pallets can be accommodated in the main warehouse
0
countries in Europe permanently import our products
+ 0
catalogue products
+ 0
chimney cowls sold per year
+ 0
pallets per day shipped to customers
0
place for the Darco team at the Hunt Run 2021
+ 0
black connection pieces produced per year
0
standard models of chimney cowls
0
types of chimney systems and connections
+ 0
chimney and ventilation podcasts
+ 0
projects started per year
0
employees hired in 2013
0
patents applied for
0
trademarks applied for
0
industrial designs applied for
0
utility models applied for
+ 0
machines including automatic sheet metal processing centres
+ 0
vehicles (cars, forklifts, lifts)
+ 0
laser-cut parts per year
+ 0
punched parts per year
+ 0
h/day average operating time of the laser cutting machine (including holidays, weekends, downtime, breakdowns)
0
employees in 2006
+ 0
views on YT Darco

Digital chronicle of Darco

Foundation of the company
1992
Change of the company headquarters to Świętosława street in Dębica
1994
Establishment of Darco Bis company (Pustków Osiedle)
2000
Realisation of first EU projects
2003
Opening of the company shop in Kraków
2007
Start of production at 43 Metalowców Street in Dębica
2007
Launch of production of black elements
2008
Visit of Bronisław Komorowski - the President of Poland
2015
Start-up of production in hall no. 2
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beginning of chimney cowls production
1993
First trade fair exhibition in Poland
1997
Transformation into a limited liability company (registered office in Pustków)
2003
Premiere of the hybrid ventilation system
2005r.
Beginning of commercial cooperation with Castorama network of supermarkets
2006
Participation in ISH - the world's largest trade fair event for the HVAC industry
2007
Opening of the logistics centre
2011
Change of the headquarters to 43 Metalowców St. in Dębica
2015
Succession
2020

Darco is US

1

CEO

Łukasz Darłak
2

Vice CEO

Józef Darłak
3

Supply Department

from the left: Grzegorz, Robert
4

IT Department

Piotr
5

Marketing Department

Dorota, Szymon
6

DARCO Cracow Company Store

from the left: Michał, Anna, Grzegorz
7

E-commerce Department

from the left: Tomasz, Monika, Dariusz
8

Export Department

Paulina, Łukasz
9

Retail Department

from the left: Dariusz, Marcin, Krystian
10

Sales Department and Customer Service Department

from the left: Tomasz, Tomasz, Anna, Łukasz, Katarzyna, Anna, Marcin, Katarzyna, Monika, Łukasz, Paulina, Dariusz, Krystian, Paweł
11

Research and Development Department

from the left: Karol, Mariusz, Marcin, Andrzej, Łukasz
12

Technology and Quality Department

from the left: Paweł, Jerzy, Agnieszka, Piotr, Łukasz
13

Production management Hall 2

from the left: Michał, Ewa, Piotr, Piotr
14

Production management Hall 1

from the left: Mateusz, Anna, Włodzimierz, Dorota, Adam
15

The Logistics Department

from the left: Piotr, Maciej, Bogusław, Łukasz
16

Accounting Department

Ewelina, Jadwiga, Agnieszka, Dorota
kadry

HR Department

IMG_2007

Production employees Hall 1

IMG_1986

Production employees Hall 1

IMG_2032

Production employees Hall 1

IMG_2551

Production employees Hall 2

IMG_2542

Production employees Hall 2

IMG_3521

Logistic center employees

Anniversary events

24.06.2022

EMPLOYEE BANQUET

8.09.2022

DARCO BANQUE

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci i Pracownicy

W 2022 roku obchodzimy 30-lecie działalności Darco. To sporo czasu… no i dobra okazja do tego, by powspominać i podsumować. Wiele się przez ten okres działo, startowaliśmy jako mała, garażowa niemalże firma, powstała na bazie zakładu rzemieślniczego produkującego pokrycia dachowe, dziś firma istotnie się rozrosła i znacząco zmieniła profil działania.

Wszystko zaczęło się w szalonym okresie początku lat 90-tych, w czasie galopującej inflacji i powszechnych niedoborów. Niektórzy mówią, że wtedy jak się miało pomysł i kapitał, to wszystko udałoby się sprzedać – co jest bardzo dalekie od prawdy – zresztą najłatwiejszą weryfikacją jest sprawdzenie jak wiele prężnych, wydawało się, wówczas firm, dziś już nie ma. To były czasy trudne i niepewne, pełne ciężkiej codziennej pracy, bez wolnych weekendów i czasu na własne pasje. Józef Darłak zainwestował w biznes wszystkie oszczędności, jakie zgromadził podczas kilkuletniej emigracji w Stanach Zjednoczonych, to prawda – wtedy to było dużo pieniędzy, ale też można było je łatwo roztrwonić. Do dziś bardzo ostrożnie podchodzimy do ekspansji, zawsze mierzymy siły na zamiary i chcemy przede wszystkim być bezpieczni – bo jesteśmy odpowiedzialni za wiele osób.

Tak, jak inwestycje w budynki i maszyny były zawsze głęboko przemyślane i przedyskutowane, tak wdrażanie nowości produktowych szło szybko i sprawnie – no i bardzo odważnie. Wiele jest rzeczy, które robiliśmy jako pierwsi w Polsce, a czasem i w Europie – nasady kominowe, systemy ogrzewania kominkowego, wentylacja hybrydowa – to były produkty i systemy, będące zupełną nowością, przecierały szlaki, wymagały promocji i „rozbudzenia potrzeb”. Oczywiście – wszystkie nowości to efekt rozmów i sugestii klientów – ich zawsze staraliśmy się słuchać bardzo uważnie – bo zwykle mają rację. Były też, jak wszystkie innowacje – okazją do popełnienia błędów, te staraliśmy się szybko eliminować – dlatego też produkty, które wykonujemy dziś różnią się diametralnie od tego, jak prezentowały się one podczas premiery. Najlepszą miarą sukcesu, są liczne firmy konkurencyjne, które po latach, gdy produkt stał się dobrze znany – próbowały włączać podobne do swojej oferty.
Przez te 30 lat wypracowaliśmy sobie naprawdę solidną markę, kojarzoną z wysokiej jakości produktem, dopracowanym i niezawodnym – a także z wysokim poziomem wsparcia technicznego. Co ważne, marka DARCO jest znana w niemalże całej Europie. Rzadko zdarza się by na targach za granicą ktoś podszedł i zapytał skąd jesteśmy i co robimy.

Dziś zatrudniamy ponad 350 osób, to duża organizacja, inne są wyzwania i trudności – ale wciąż ta sama odpowiedzialność. To co szczególnie cieszy, to bardzo mała rotacja pracowników. Wielu z nich jest z nami od ponad dwudziestu lat, a kilku od samego początku – ich doświadczenie i zaangażowanie jest dla nas bezcenne i to jest nasz największy atut. Staramy się, by czuli się w pracy dobrze i mieli pewność, że działamy wspólnie zawsze dla dobra firmy.
Ciesząc się z tego, jak minęło te 30 lat, życzylibyśmy sobie by firma nie zatrzymała się w rozwoju i podążała nadal tą samą ścieżką, zachowując te same wartości. Chcielibyśmy wejść na nowe rynki, bo jeszcze nie wszędzie nas znają, chcemy w końcu coraz bardziej dywersyfikować ofertę, kierując ją także poza sektor budowlany, no i unowocześniać – organizację jako taką, jak i technologie wytwarzania – bo maszyny i automatyzacja to nasz chochlik. Przed nami wiele wyzwań, wiele trudności, ale też ambitnych projektów – które napędzają do działania i dają największą satysfakcję.

W podziękowaniu za dotychczasową, owocną współpracę.
Z życzeniami wielu sukcesów.

Łukasz Darłak
Prezes Zarządu

Dębica, 24.06.2022

Ladies and Gentlemen, Dear Customers and Employees

In 2022, we celebrate 30 years of Darco. This is a long time … and a good opportunity to look back and summarize. We started out as a small, almost garage-like company, based on a craftsman’s workshop producing roofing, but today the company has grown considerably and significantly changed its profile.

It all started in the crazy period of the early 1990s, at a time of galloping inflation and widespread shortages. Some people say that back then, if you had an idea and capital, you could sell everything – which is very far from the truth – by the way, the easiest way to verify this is to see how many of what seemed like thriving companies at the time are no longer around today. Those were difficult and uncertain times, full of hard daily work, with no free weekends and no time for the own passions. Józef Darłak invested all the savings he had accumulated during his several years of emigration to the United States into the business. It is true – it was a lot of money back then, but it could also be easily squandered. To this day, we are very cautious about expansion; we always measure our strength for our intentions and want above all to be safe – because we are responsible for a lot of people.

Just as investments in buildings and machinery were always deeply considered and discussed, the implementation of product innovations went quickly and efficiently – and very courageously. There are many things that we were the first to do in Poland, and sometimes even in Europe – chimney cowls, chimney heating systems, hybrid ventilation – these were products and systems that were a complete novelty, they blazed trails, required promotion and “aroused needs”. Of course – all innovations were the result of discussions and suggestions from customers – we always tried to listen to them very carefully – because they are usually right. They were also, like all innovations, an opportunity to make mistakes, which we tried to eliminate quickly. That is why the products we make today are radically different from how they looked when they were first launched. The best measure of our success are the competitors who, years later, when the product has become well known, have tried to include similar products in their range.
Over these 30 years we have developed a really solid brand, associated with a high-quality product, refined and reliable – as well as a high level of technical support. Importantly, the DARCO brand is known in almost all of Europe. It is rare at a trade fair abroad for someone to come up and ask where we are from and what we do.

Today we employ more than 350 people, it’s a large organisation, the challenges and difficulties are different – but still the same responsibility. What is particularly pleasing is the very low staff turnover. Many have been with us for more than twenty years, and a few since the very beginning – their experience and commitment is invaluable to us and this is our greatest asset. We try to make them feel comfortable at work and confident that we are working together always for the good of the company.
Enjoying how these 30 years have gone, we would like the company not to stop growing and to continue on the same path, keeping the same values. We would like to enter new markets, because we are not known everywhere yet, we would like to diversify our offer, also beyond the construction sector, and we would like to modernise – the organisation as such, as well as production technology – because we are a bit of a nut about machines and automation. There are many challenges ahead of us, many difficulties, but also ambitious projects – which drive us forward and give us the greatest satisfaction.

In gratitude for the fruitful cooperation to date.
With best wishes for success.

Łukasz Darłak
CEO

Dębica, 24.06.2022

We are using cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in settings.